Categorieën

Wij bieden jou...

Permanente bereikbaarheid via mail of telefoon
+32(0)475 77 33 00.
Stevige verpakking op maat van de producten.
Een levertermijn van 2 tot 4 werkdagen en een verzendingskost van 4,95 €. Vanaf 50 € GRATIS.
Een veilige betaalomgeving via MultiSafepay met de betaalmogelijkheid van jouw keuze.
14 dagen bedenktijd om je aankoop terug te sturen.
Een zorgvuldige opvolging van je bestelling.
Real time opvolging van je zending via de transportfirma GLS.

Klik hier voor een downloadbare versie:

Algemene Voorwaarden Wanddecoratiestore.be

Versie 1.1

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Ondernemer: Ikom BVBA, handelend onder de naam Wanddecoratiestore.be;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Dag: kalenderdag;
 8. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Naam onderneming: Ikom BVBA

Handelend onder de namen: Wanddecoratiestore.be en Wanddecoratiestore.nl

 

Vestigingsadres:

Putstraat 115

9310 Meldert – Aalst

België

 

Telefoonnummer: +32 (0)2/309 00 16 (telefonisch bereikbaar elke dag van 09:00 tot 21:00)

Faxnummer: +32 (0)2/309 00 16

GSM: +32 (0)470 023 871 (telefonisch bereikbaar elke dag van 09:00 tot 21:00)

E-mailadres: info@wanddecoratiestore.be

 

Handelsregisternummer: 59.386

BTW-identificatienummer: BE 0442.520.532

 

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument. De consument dient evenwel in België of Nederland te verblijven om op de website te kunnen bestellen.
 2. De ondernemer behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden, alsook de procedures en verklaringen te wijzigen. Voor een afgesloten koopovereenkomst gelden de voorwaarden zoals deze golden op de dag van de op factuur vermelde datum.
 3. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld onder de vorm van een downloadbaar pdf-bestand op de website of via e-mail.

 

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Op de website wordt gebruik gemaakt van afbeeldingen die een waarheidsgetrouwe weergave zijn van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van verzending;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • de toepasbaarheid van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
 • indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
 • de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
 • de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten.
 1. Indien een product tijdelijk niet op voorraad is, zal door de ondernemer worden aangegeven wanneer dit weer beschikbaar is.

 

Artikel 5 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW‑tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief BTW en worden uitgedrukt in EURO.

 

Artikel 6 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. De ondernemer en de consument komen overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatiemiddelen een overeenkomst tot stand kan komen. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van de aanvaarding van een aanbod.
 3. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 4. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 5. De overeenkomst wordt uitgevoerd zodra de consument aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, tenzij anders overeengekomen.
 6. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 7. De ondernemer zal bij het product aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a) het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

b) de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c) de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;

d) de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;

 1. Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

Artikel 7 - Betaling

 1. De volgende betaalmethoden staan open voor de consument:
 • Overschrijving
 • Kredietkaart (VISA, MasterCard)
 • BanContact / Mister Cash

Deze betalingsmogelijkheden kunnen in de toekomst wijzigen. Hiervan zal kennis worden gegeven via de website.

 1. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 2. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 8 - Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. Als plaats van levering geldt het leveringsadres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Wanneer de adresgegevens niet kloppen en er om deze reden niet kan bezorgd worden, is de ondernemer niet aansprakelijk.
 4. De kost voor levering en uitvoering, de verzendingskost, bedraagt 4,95€. Vanaf 50€ is de verzending evenwel gratis.
 5. De normale maximale levertijd bedraagt vier werkdagen. Deze levertijd geldt slechts als indicatie, hieraan kunnen geen rechten ontleend worden.
 6. Met inachtneming van het vorige lid en van artikel 4, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 7. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 8. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 9. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 9 - Herroepingsrecht bij levering van producten

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
 2. In geval de consument van dit herroepingsrecht gebruik wenst te maken, is de consument verplicht hier melding van te maken bij de ondernemer.
 3. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product binnen de 14 werkdagen na levering, met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Artikel 10 - Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen. Tot dit doel vermeldt de consument schriftelijk zijn bankrekeningnummer bij de terugzending.

 

Artikel 11 - Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a) die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d) die snel kunnen bederven of verouderen;

e) waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

f) voor losse kranten en tijdschriften;

g) voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

 

Artikel 12 - Schade

 1. In geval van schade van het bestelde product, dient de consument hiervan binnen de 7 dagen melding te maken aan de ondernemer.
 2. Het staat de consument vrij om aan de ondernemer een nieuw exemplaar van het bestelde product te vragen, mits de bewijzen van schade geleverd zijn aan de ondernemer.
 3. De bewijslevering gebeurt onder de bepalingen vastgelegd door de ondernemer.
 4. De verzendingskosten zijn voor rekening van de ondernemer.
 5. Schade die evenwel ontstaat als gevolg van een verkeerd afleveradres is voor rekening van de consument.

 

Artikel 13 - Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Indien het product niet overeenstemt met het product dat oorspronkelijk door de consument werd aangekocht, heeft de consument het recht om tegen ruiling van het geleverde, het product van overeenstemming te verkrijgen. Hiervoor zullen aan de consument geen extra kosten in rekening worden gebracht. Ook de verzendingskosten zijn op rekening van de ondernemer.
 3. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

 

Artikel 14 - Overmacht

 1. In geval van overmacht is de ondernemer niet gehouden zijn verplichtingen tegenover de consument na te komen. De ondernemer is gerechtigd zijn verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.
 2. Onder overmacht wordt verstaan, elke van de wil van de ondernemer afwijkende omstandigheid, waardoor de nakoming van de verplichtingen jegens de consument geheel of gedeeltelijk worden verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

 

Artikel 15 - Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 14 dagen te rekenen vanaf de levering, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

Artikel 16 - Intellectuele eigendom

 1. De consument erkent nadrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van de weergegeven informatie, mededelingen, foto’s of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de website berusten bij de ondernemer.
 2. Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.
 3. Het is de consument verboden gebruik te maken en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendom zoals beschreven in dit artikel, als bijvoorbeeld reproductie zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de ondernemer, tenzij het louter gaat om privégebruik.

 

Artikel 17 - Persoonsgegevens

 1. De ondernemer zal de gegevens van de consument enkel gebruiken in overeenstemming met haar Privacy Statement.
 2. Hierbij wordt rekening gehouden met de toepasselijke wet- en regelgeving.

 

Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 1. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
 2. Mochten er tussen de aanvullende voorwaarden en deze algemene voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden, tenzij anders bepaald, in beginsel de bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven de algemene voorwaarden, onverminderd de bepalingen in het voorgaande lid.

Winkelmandje  

Je winkelmand bevat geen producten.

Verzendkosten 0,00 €
Totaal 0,00 €

Wijzig winkelmandje BESTELLEN

Onze partners

Beoordeel ons op beslist.be
Veilig online betalen
Veilig online betalen